Data wpisu: 07.12.2018

40 euro kary z tytułu nieterminowej zapłaty

Mimo iż ustawa regulująca powyższe zagadnienie weszła w życie już ok 5 lat temu, wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie za sobą nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro. Ty samym w przypadku nieopłacenia faktury w terminie kontrahent ma prawo dochodzić od dłużnika nie tylko kwoty objętej fakturą i odsetek za opóźnienie. Do rachunku może sobie doliczyć nawet w wypadku jednodniowego spóźnienia, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 40 euro. Kwota ta z założenia rekompensować ma wierzycielowi koszty dochodzenia roszczenia.

Wartość wyrażoną w polskich złotych kwoty obliczamy według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Tym samym za świadczenie, które wymagalne stało np. w lipcu wierzyciel doliczyć może kwotę 40 euro wg kursu z ostatniego dnia czerwca podaną przez NBP – kursy takie publikowane są w Internecie. Tym samym, każda nawet najmniejsza faktura niezapłacona w terminie może wzrosnąć o kwotę ok 160 zł. Kwoty te wymagalne są ma mocy samej ustawy, nie zależą więc co do zasady od wyroku sądu.  

Pamiętać także należy, iż dzień nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa była powyżej to data dnia płatności określona w umowie lub na fakturze.

Jak już wspomniano, kwota 40 euro ma rekompensować wierzycielowi koszty dochodzenia roszczenia od dłużnika. Co jednak w sytuacji, gdy koszty te są wyższe, jak np. w sytuacji skierowania sprawy na drogę sądową. Wówczas zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy, wierzycielowi przysługuje zwrot także kosztów przewyższających podaną kwotę. W przypadku natomiast umówionej wcześniej zapłaty w częściach, zgodnie z art. 11 ustawy, kwota 40 euro należy się za każdą nieopłaconą w terminie fakturę częściową.


Autor wpisu:
Nieznany użytkownik

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: usługi marketingowe, produkcja oprogramowania, organizacja eventów, usługi bhp, usługi IT, oraz inne.

Zobacz ofertęSkontaktuj się z nami

Przewiń do góry