W czym możemy pomóc?

Regulamin Soluma Group

I. Definicje:

1. Właściciel marki – firma/ osoba, która poprzez wniesienie stosownej opłaty oraz akceptację niniejszego regulaminu, stała się właścicielem jednej z marek w ramach Soluma Group.

II. Ogólne zasady

Uczestnictwo w Soluma Group oznacza kierowanie się wspólnym interesem całej Grupy, której sukces przekłada się na korzyści wizerunkowe dla wszystkich marek.

1. Dotyczy marki działającej pod brandem Soluma: Marka/ właściciel marki zobowiązana jest do używania opracowanej identyfikacji wizualnej, tj.: strona www, wizytówki, papier firmowy, teczka firmowa, papeteria elektroniczna oraz inne opracowane elementy identyfikacji wizualnej.

2. Właściciel marki zobowiązany jest wnosić miesięczną opłatę, której wysokość została opisana tutaj (dotyczy wszystkich) i tutaj (dotyczy marek pod brandem Soluma).

3. Właściciel marki zobowiązany jest prowadzić blog na stronie internetowej marki. Minimalna częstotliwość publikacji wynosi 2 wpisy w miesiącu. Prowadzenie bloga właściciel marki może zlecić odpłatnie Zarządowi Soluma Group.

4. Dotyczy marki działającej pod brandem Soluma: Właściciel marki zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić nową wizualizację po jej opracowaniu przez Zarząd Soluma Group. Wprowadzenie nowej wizualizacji wiąże się z kosztami, stosownymi do wprowadzanych zmian. Nowa wizualizacja marki może być wprowadzana nie częściej niż raz na 2 lata. Celem wprowadzenia nowej wizualizacji jest utrzymanie wizerunku poszczególnych marek na wysokim poziomie.

III. Zakaz konkurencji

1. Samodzielna sprzedaż produktów/usług oferowanych przez inne marki Soluma, grozi wykluczeniem z Grupy. Każda marka może oferować takie produkty/usługi, jednak:

 • Musi uzyskać zgodę marki, która posiada wyłączność na daną usługę.
 • Wykonawstwo musi zlecić marce Soluma Group specjalizującej się w danym zagadnieniu. Zlecenie wykonania takiej usługi firmie zewnętrznej jest zakazane i grozi wykluczeniem z Soluma Group.
 • Dodatkowe informacje: tutaj →

2. Za sprzedaż produktów i usług oferowanych przez inną markę Soluma Group można uzyskać prowizję wypłacaną przez tę markę. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie między kontrahentami. Zwyczajowo stosujemy prowizję w wysokości od 10%.
 

IV. Własność marki

1. Dotyczy marki działającej pod brandem Soluma: Wyłącznym właścicielem marki (Soluma Nazwa_Marki) oraz domeny nazwa_marki.soluma.pl, jest firma, która wniosła opłatę za uruchomienie marki. Posiada ona pełne prawa do nazwy, identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz domeny. Odpowiada także za wizerunek marki, a więc powinna dbać o jej rozpoznawalność i profesjonalne wykonywanie usług.

2. Dotyczy marki działającej pod brandem Soluma: Właściciel marki dysponuje marką w dowolnym zakresie, który nie łamie postanowień niniejszego regulaminu.

3. Dotyczy marki działającej pod brandem Soluma: Właściciel marki może w dowolnej chwili zrzec się wszelkich praw do marki.

4. W przypadku wykluczenia z Soluma Group, zrzeczenia się praw do marki, rezygnacji z uczestnictwa w Soluma Group, firma/ właściciel marki traci prawo do używania identyfikacji wizualnej utworzonej w ramach Soluma Group oraz traci prawo do używania licencji systemu CMS. Wymienione elementy mogą zostać udostępnione komercyjnie - warunki są ustalane indywidualnie.
 

V. Wykluczenie z Soluma Group

A. Działania na szkodę marki
Każdy z właścicieli marki w Soluma Group ma obowiązek dbać o jej profesjonalny wizerunek. Dotyczy to zarówno marki własnej, jak i marek współpracujących oraz marki Soluma Group. Podejmowanie działań wpływających niekorzystnie na wizerunek ww. marek grozi odebraniem praw do marki (dotyczy marki działającej pod brandem Soluma) i  wykluczeniem z Soluma Group. Ocena i kwalifikacja prowadzonych działań przez właściciela marki, należy do zarządu Soluma Group.

1. Działania szkodzące wizerunkowi marki to m.in.:
 • Świadczenie usług niskiej jakości.
 • Nieterminowe realizowanie zleceń, w szczególności bez uprzedzenia klienta o możliwym opóźnieniu.
 • Wprowadzanie klientów w błąd, podejmowanie się realizacji zleceń, które są poza kompetencjami i umiejętnościami właściciela marki.
 • Prowadzenie działalności ściśle konkurencyjnej wobec posiadanej marki.
 • Niedbałe przygotowywanie ofert, brak reakcji na zapytania klientów.
 • Wykorzystywanie profili marki w mediach społecznościowych w celach prywatnych, publikowanie kontrowersyjnych komentarzy niezwiązanych z działalnością profesjonalną. 
 • Reklamowanie marki przy pomocy materiałów bardzo niskiej jakości, w tym publikowanie treści promocyjnych zawierających błędy ortograficzne, stylistyczne, merytoryczne. 
 • Brak dbałości o aktualizację treści na stronie internetowej marki, w szczególności oferty. 
 • Niepodejmowanie jakichkolwiek działań reklamowych/promocyjnych na rzecz własnej marki. 

2. Niedozwolone jest:

 • promowanie w jakikolwiek sposób oraz sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży: substancji zakazanych (w tym narkotyków), substancji psychoaktywnych, pornografii, hazardu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i fajerwerków, w tym tworzenie instrukcji otrzymywania lub pozyskiwania tych elementów oraz innych produktów mogących wyrządzić krzywdę lub szkodę.
 • reklamowanie dostępnych produktów na rynku niezgodnie z obowiązującym prawem (np.: alkohol, wyroby tytoniowe, etc.)
 • promowanie: nienawiści, przemocy, rasizmu, nietolerancji na tle religijnym oraz organizacji o takich promujących takie poglądy; treści szokujących lub wywołujących obrzydzenie (w tym: zastraszanie, dokuczanie innym osobom, drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwa, samookaleczenia, wymuszanie, szantaż, wulgarny język.)
   

B. Inne

1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec członków Soluma Group, opłat związanych z zarządzaniem marką (np.: abonament za usługi hostingowe, certyfikat SSL, inne bieżące opłaty) jest kwalifikowane jako działanie na szkodę marki.

 

C. Złamanie postanowień regulaminu

1. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Soluma Group ustala i decyduje, czy do złamania regulaminu doszło umyślnie czy nieumyślnie.

2. W przypadku umyślnego złamania zasad regulaminu, Zarząd głosuje nad wykluczeniem marki z Soluma Group. 

3. W przypadku nieumyślnego złamania zasad regulaminu, zarząd może udzielić nagany. Nagana wiąże się z utratą przywilejów:  usunięciem wszystkich informacji na temat marki ze strony Soluma Group oraz poszczególnych marek, marka przestanie być też promowana przez członków Soluma Group. Okres trwania nagany ustala Zarząd. Po upłynięciu terminu nagany marka może odzyskać pierwotne przywileje.

4. W przypadku otrzymania drugiej nagany Zarząd głosuje nad wykluczeniem marki z Soluma Group.

5. Dotyczy marek z członem "Soluma" w nazwie:

 • Utrata praw do marki jest równoznaczna z przejęciem strony firmowej marki wraz z jej zasobami: tekstami, grafikami - przez zarząd i do dyspozycji zarządu.
 • Wykluczenie jest równoznaczne z utratą wszelkich praw do marki.


IV. Zarząd

1. Zarząd Soluma Group tworzą właściciele poszczególnych marek należących do Soluma Group.

2. Zarząd składa się z minimum 3 osób.

3. Wybór Zarządu. Członkami zarządu mogą być właściciele marek aktywnie działający na rzecz Soluma Group. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Zarządu należy skierować do Prezesa Zarządu. Decydujący głos w wyborze Zarządu ma Prezes.

4. Prezes i członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń ani nie osiągają żadnych dodatkowych profitów w związku z pełnieniem swoich funkcji.

Powiązane artykuły

Przewiń do góry