Data wpisu: 01.02.2019

Wykreślenie hipoteki i inne wpisy do Księgi wieczystej

Księgi Wieczyste służą do ewidencji przez sądy powszechne nieruchomości na terenie Polski. W związku z nabyciem nieruchomości, wybudowaniem domu czy też upragnioną spłatą hipoteki czeka właścicieli obowiązek składania różnorakich wniosków do sądów wieczystoksięgowych wykazujących powyższe zmiany. Niniejszy artykuł opisuje najważniejsze z nich wraz ze sposobami ich dokonania.

Księgi wieczyste jak sama Ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi, prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Inaczej mówiąc znajdować się w nich powinny wszelkie informacje dotyczące nieruchomości a mające znaczenie dla ich stanu prawnego. Informacje te zawarte są w poszczególnych działach ksiąg wieczystych a są to:

W przypadku Księgi wieczystej dla zwykłej nieruchomości:

 - Dział pierwszy, obejmujący oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością;

 - Dział drugi, dotyczący wpisów w zakresie własności i użytkowania wieczystego;

 - Dział trzeci przeznaczony na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;

 - Dział czwarty, przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.

oraz Księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 - Dział pierwszy, obejmujący oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany;

 - Dział drugi, obejmujący wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

 - Dział trzeci, przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;

  - Dział czwarty, przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.

 

Opis sposobu wpisania do Księgi wieczystej nowego właściciela można łatwo znaleźć w dostępnych środkach przekazu. Trudniej natomiast w przypadku takich czynności jak wpisanie informacji o zabudowie nieruchomości czy też wykreślenie spłaconej hipoteki.

Pierwszy z wymienionych przypadków dotyczy sytuacji, gdy na niezabudowanej wcześniej nieruchomości postanowimy wybudować wymarzony dom lub inną budowlę. Wówczas po zakończeniu prac budowlanych oraz związanych z tym obowiązków administracyjnych (m.in. zgłoszenie odbioru budynku) mamy także obowiązek zgłoszenia zaistniałych zmian w Księdze wieczystej nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości.  Wniosek jaki należy wypełnić nosi oznaczenie KW-wpis i jest dostępny np. na stronie ministerstwa sprawiedliwości. W rubryce nr 4 wniosku należy umieścić informacje o wybudowaniu budynku. Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z ewidencji gruntów (sam wypis, wyrys jest zbędny) który uzyskamy w wydziale geodezji odpowiedniego starostwa powiatowego lub wydziale urzędu miasta (gdy miasto ma prawa powiatu). Koszt takiego dokumentu to 50 zł, złożenie samego wniosku KW-wpis zaś to koszt rzędu 60 zł – do uiszczenia w kasie sądu. Jeżeli budynek, który zgłaszamy ma nadany adres wówczas do wniosku należy dołączyć także tzw. kartotekę nieruchomości, uzyskamy wraz z wypisem z ewidencji gruntów za dodatkową opłatą  w wysokości 20 zł.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wykreślenia spłaconej hipoteki z księgi wieczystej. Tak jak wpisanie jej leży w interesie banku, który udziela nam kredytu, tak o jej wykreślenie musimy zatroszczyć się sami. Do wykreślenia hipoteki służy nam także wspomniany wcześniej formularz Kw-wpis, jednak wypełniamy rubrykę nr 7, w której musimy zawrzeć żądanie wykreślenia hipoteki ze wskazaniem jej wysokości, rodzaju oraz podmiotu, na rzecz którego została wpisana.  Ważne, aby pamiętać, żeby we wniosku wskazać jako uczestnika bank, na rzecz którego wpisana jest hipoteka. Do wniosku dołączyć należy oświadczenie banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki wraz z pełnomocnictwem od banku dla osoby wystawiającej zgodę na takie wykreślenie oraz wyciągiem KRS banku. Koszt takiej operacji to 100 zł od każdej wykreślanej hipoteki plus opłaty bankowe za wystawienie wspomnianego oświadczenia.

Powyżej opisane dokumenty należy złożyć w sądzie właściwym dla nieruchomości, której dotyczy wpis, czas oczekiwania zaś na decyzję zależy od ilości wniosków napływających do sądu. 


Autor wpisu:
Nieznany użytkownik

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: usługi marketingowe, produkcja oprogramowania, organizacja eventów, usługi bhp, usługi IT, oraz inne.

Zobacz ofertęSkontaktuj się z nami

Przewiń do góry